Açık Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise yeni seçileceklerle birlikte Mebusan Meclisi’nden Ankara’ya gelebilen milletvekillerinin de katılabileceğini belirtmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Millet iradesine saygılı olduğu
II. Birlik ve beraberliğe önem verdiği
III. Meclisin yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
2.
Soru 2 ) İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına almadıkları gibi savaşta tarafsız kalmasını istemişlerdir. Hatta Osmanlı Devleti’ni olayların dışında kalması için her türlü planlamaları yapmışlardır.
Buna göre İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı nasıl bir politika izlemişlerdir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden birisidir?
4.
Soru 4 ) Rusya’nın, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirme politikası aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) I. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna yenilmeleri üzerine yardım alamayan Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılmasına ve I. Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) • Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemeyi amaçlamışlardır.
• İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti İzmir ve çevresinin Yunanistan’a katılmasını engel olmak amacıyla kurulmuştur.
Buna göre bu cemiyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 ) TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında Sevr Antlaşması’nı imzalayanları vatan haini olarak ilan etmiştir.
TBMM’nin bu kararı almasında Sevr Antlaşması’nın hangi özelliği etkili olmuştur?
8.
Soru 8 ) Mustafa Kemal, Aralık 1911’de Trablusgarp’a gönüllü olarak gitti ve İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti.
Bu durum Mustafa Kemal’in;
I. Liderlik
II. Vatanseverlik
III. Açık sözlülüğü
kişisel özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?
9.
Soru 9 ) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulamaya konmasıyla Türk milleti işgallere karşı direnişe geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin işgallere karşı direnişe geçmesinde etkili olmamıştır?
10.
Soru 10 ) Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı özelliği taşıyan Gümrü Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
12.
Soru 12 ) I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşan konulardan birisi değildir?
14.
Soru 14 ) Lozan Konferansı’na İtilaf Devletleri’nin hem İstanbul Hükûmeti’nin hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni davet etmeleri aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasına zemin hazırlamıştır?
15.
Soru 15 ) Mudanya ve Lozan Konferansları’nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
17.
Soru 17 ) Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için “Başkomutan Meydan Muharebesi” adını alan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti başkanlığına seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Misakı millî de yer alan; “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
20.
Soru 20 ) Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019