Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Orta Asya’daki Türkler yaylak (yazın geçirildiği yer) ve kışlak (kışın geçirildiği yer) hayatını aşağıdakilerden hangisinden dolayı tercih etmişlerdir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları arasında yer almaz?
3.
Soru 3 ) Türk tarihindeki ilk düzenli ordu teşkilatını kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Çin imparatorları özelikle barış zamanlarında Hun ülkesine ipek ve lüks eşyalar gönderip, hakanlara Çinli prensesleri eş olarak göndermekteydiler. Zamanla Çin’in izlediği bu politikalar ülkede çeşitli huzursuzluklara yol açtı ve Türk boyları ve kağanları arasında ayrılıklar ortaya çıktı. Daha sonra Asya Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
Buna göre, Asya Hun Devleti’nin yıkılmasındaki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Orta Asya Türk tarihi incelendiğinde aynı dönemde birden fazla Türk devletinin var olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye göre Türk Tarihi ile ilgiliaşağıdakilerden hangisine ulaşı labilir?
6.
Soru 6 ) • Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.
• Avrupa’ya yerleşen Türkler, Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.
• Avrupa’da Derebeylik yönetimi ortaya çıkmıştır.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
7.
Soru 7 ) Avrupalıların “Tanrının Kırbacı” adını verdikleri ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi Kök Türklerin sosyal devlet anlayışını benimsediklerinin bir göstergesidir?
9.
Soru 9 ) İlk Türk Devletlerinde Kağanın eşi Hatunun gerektiğinde devlet baş kanlığı yapması, o döneme ait bazı paraların üstünde kadın resimlerinin de görülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 ) İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişiler kişisel eşyaları ve atıyla birlikte gömülmüşlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin var olduğunu gösterir?
12.
Soru 12 ) Orta Asya’daki Türk toplulukları incelendiğinde sanat alandaki eserlerinin daha çok taşınabilir olduğu görülmektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) • İslamiyet’i ilk kabul eden Türk topluluğudur.
• Talas Savaşı’nda Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesine katkıda bulunmuşlardır.
• İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlıların kurulmasında rol oynamışlardır.
Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Orta Asya Türk Devletlerinde hanedan soyundan gelen bütün erkek çocukların taht üzerinde hakları bulunmaktaydı.
Bu durum ülke yönetiminde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden birisi değildir?
16.
Soru 16 ) Basmiller, Karluklar ve Uygurların birleşerek siyasi yaşamına son verdikleri Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Manas Destanı aşağıdaki hangi Türk topluluğuna aittir?
18.
Soru 18 ) Uygurların daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak;
• Tarımsal faaliyetler yapmaları
• Mimaride gelişmeleri
• Şehirler kurmaları
aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?
19.
Soru 19 ) Orta Asya Türk Devletlerinde gö rülen bazı gelenek ve kurumlarınOsmanlılarda da görülmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
20.
Soru 20 ) Türk Tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneği olan Orhun Yazıtları,dönemin önemli devlet adamları adı na dikilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu devlet adamlarından değildir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019