Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öngören bir inançtır. Tüm dinleri ve dolayısıyla onların tanrılarını kesin olarak reddeder. Bu inanca sahip kimseler, görülebilenin ardındaki hakikatin yakalanamayaca­ğını savunurlar.
Hakkında bilgi verilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdaki din tanımlarından hangisi İslam âlimlerine aittir?
3.
Soru 3 ) Dinlerin ifade ettiği biçimde, evreni yaratan ve yasalarını belirleyen, irade sahibi olan, her şeyi yapma, bilme ve görme kudretinde olan, insanlara hayatı bahşeden bir varlığa inanmayan bununla birlikte peygamberi ve ahiret inançlarını da kabul etmeyen kişidir.
Bu düşünceye sahip bir kimse aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
4.
Soru 4 ) I. Din, toplumsal dayanışmayı sağ­ lar.
II. Din, insanın kendine güvenini artırır.
III. Din, insanları ortak bir paydada birleştirir.
IV. Din, bireyin yeryüzündeki anlam arayışına cevap verir.
Bunlardan hangileri dinin bireysel yararlarındandır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış tanımlanmıştır?
6.
Soru 6 ) Çin’in en eski dinlerindendir. Kurucusu Lao Tzu’ dur. Din adamlarına rahip denir. Bu dine göre insan raks ve sarhoşlukla vecde ulaşabilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) Uzakdoğu dinlerinde önemli biryeri olan “Karma” kavramının tanı mı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) İsrafil’in Sur’a üflemesiyle baş layan, dirilme ve hesap gibi merhalelerden oluşan, ölümsüz bir hayatı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) • Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
• Hinduizm’deki kast sistemine bir tepki olarak doğmuştur.
• Hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklayan ve bunların giderilmesinin yollarını gösteren bir inançtır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) “... Ol der, o da olur.”
(Yasin suresi, 82. ayet)
Bu ayet Allah’ın subuti sıfatlarından hangisine işaret eder?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın getirdiği dine verilen isimlerden değildir?
12.
Soru 12 ) Bir dinde veya inançta bulunan ve inanılması gereken konulara şüpheye yer vermeyecek bir şekilde inanmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin sembolüdür?
14.
Soru 14 ) I. Caynizm
II. Budizm
III. Şintoizm
IV. Hristiyanlık
Numaralanmış dinlerden hangileri milli dinlerdendir?
15.
Soru 15 ) “Allah’ın yarattıklarına benzememesi” anlamına gelen zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir?
17.
Soru 17 ) I. Cuma namazı
II. Vitir namazı
III. Cenaze namazı
IV. Teravih namazı
Numaralanmış namazlardan farz olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?
18.
Soru 18 ) Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?
19.
Soru 19 ) “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı...”
(Bakara suresi, 183. ayet)
Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 ) İslam’da bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için sahip olması gereken mal veya paranınmiktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019