Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1 ) Kelime olarak gizli konuşma, ima, telkin fısıldama gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Cebrail’in peygamberlere getirdiği ilahi bilgilerdir.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Yüce Allah, gönderdiği peygamberlerine insanlara doğru yolu gösterecek sahifeler ve kitaplar vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendisine sahife verilen peygamberler arasında yer almaz?
3.
Soru 3 ) I. Evrenseldir.
II. Sadece ahlaki konular yer alır.
III. Hz. Peygamber döneminde yazılmamıştır.
IV. Kendinden önce gelen vahiylerin aslını doğrular.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili bu bilgilerden hangileri yanlıştır?
4.
Soru 4 ) • Hz. Peygamber’in, müşriklerin ve ehli kitabın sorularına cevap verebilmesini ve ortaya çıkan bazı problemleri kolaylaştırmasını sağlamıştır.
• Ayetlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmıştır.
• Yazılıp ezberlenmesi dolayısıyla korunması daha kolay olmuştur.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ilgili kavramlardan biri değildir?
6.
Soru 6 ) Sözlükte onluk anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten oluşan özel işaretlerle ayrılmış kısımlara denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) “O müminler boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler.” “Onlar ki namuslarını korurlar.” (Mü’minûn suresi, 3 ve 5. ayetler)
Bu ayetler Kur’an’ın ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır?
8.
Soru 8 ) I. Habeşistan’a Hicret
II. Bedir Savaşı
III. Hudeybiye Antlaşması
IV. Müslümanlara boykot uygulanması
Bu olaylardan hangileri Medine Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
9.
Soru 9 ) Allah, insanları kendisini tanıması ve tanıtması için yaratmıştır. İnsan,aklı sayesinde her şeyin bir yaratıcısının olması gerektiğini sezebilir. Çevresinde olan olayların tesadüfen olmadığını fark edebilir. Fakat yaratılış amacını, dünyaya neden geldiğini ve Yaradan’ına nasıl ibadet edece ğini bilemez. Allah insana yaratılış amacını bildirmek ve kendisini tanıtmak için peygamberler göndermiştir.
Bu paragrafı en iyi ifade eden başlık aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak niteliklerinden değildir?
11.
Soru 11 ) Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, hâl, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Peygamber’in söz, davranış ve takrirlerine denir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Başkalarının görüşünü ve fikirlerini kabul etmez, onlarla iş birliği yapmaktan kaçınır, bilgi alış verişinde bulunmaz. Başkalarına yardım etmez. İnsanları küçümser.
Bu şekilde hareket eden biri aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine sahiptir?
13.
Soru 13 ) “İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günah işleyerek ele geçirmek için iş başındakilere yedirerek mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Bir kimsenin ardından duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler söylemeye veya onu küçültücü hareketler yapmaya ne denir?
15.
Soru 15 ) Hz. Peygamber bir gün pazarı dolaşırken tezgâhlardan birinde buğday yığını görür. Yaklaşır ve elini buğdayın içine daldırır. Bakar ki, buğdayın üst kısmı kuru, altı kısmı yaş. Satıcıya sorar: “Alıcıya bunun böyle olduğunu söylüyor musun?” Adam ‘hayır’ deyince, Hz. Peygamber tüccara bunu alıcılara söylemesi gerektiğini belirtir ve “Aldatan bizden değildir” buyurur.
Bu olayda yasaklanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) • Hz. Peygamber’in söz ve öğretilerini, davranış ve uygulamalarını konu edinir.
• İslam dininin doğru anlaşılmasında ve öğrenilmesinde son derece önemlidir.
• Bireylerin ahlaki kişiliğe kavuşmalarında zengin bir kaynaktır.
Bazı özellikleri verilen temel İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) • Mükellefiyetle ilgili kavramları bilmek
• İbadetlerin yapılışlarını öğretmek
• İnsanın temel hak ve hürriyetlerini fark ettirmek
Bazı amaçları verilen İslami ilim aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 ) • Ebu Bekir er-Râzi
• Ebu’l-Kasım ez-Zehravî
• İbn-i Sina
Bu âlimler aşağıdaki alanlardan hangisiyle tanınmışlardır?
19.
Soru 19 ) Batı’da “Avicenna” adıyla tanınan Müslüman âlim kimdir?
20.
Soru 20 ) “... Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın.”
(Cum’a suresi, 10. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 2017 yılı Temel Dini Bilgiler 1 soruları, açık lise ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019